Parameshwari Jaya Durga

Parameshwari Jaya Durga
Jagadishwari Jaya Amba
Jai Durga Jai Durga
Maha Maya Jagadamba
Hai Mata Vishva Mohini
Devi Jagadamba
Jai Durga Jai Durga
Maha Maya Jagadamba